Javna Nabava

Javna nabava

Što je javna nabava?

Javna nabava vođena je načelima o slobodi kretanja robe, pružanja usluga, tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije, načelo transparentnosti, jednakog tretmana i načelom poslovnog nastana.
Premda je u Europskoj uniji naglasak na sprječavanju lokalnog protekcionizma, većina zemalja u svrhu sprečavanja korupcije ima posebnu pravnu regulativu koja uređuje postupke.
Prema nekim procjenama od 10 do 20 posto bruto domaćeg proizvoda predstavljaju javne nabave

Nabava usluga i roba od strane državnih tijela, javnih ustanova i jedinica lokalne uprave označava se terminom Javna nabava.

Izobrazba javna nabava

Područja javne nabave i baze podataka povezuje aplikacija za digitaliziranje i automatiziranje procesa izobrazbe.

Poveznicu za aplikaciju moguće je pronaći na linku Egrađani izobrazba

Omogućena je lakša i brža komunikacija između dionika u procesu izobrazbe i službenika Ministarstva.
Glavni procesi su omogućavanje on-line prijava programa izobrazbe, pregleda termina održavanja izobrazbe, automatiziranje prikupljanja podataka o održanim izobrazbama, omogućavanje pregleda termina za polaganje ispita, omogućavanje on-line prijave na ispite, omogućavanje uvida u osobni status certifikacije polaznika.

Certifikat javna nabava

Specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave, osobama se izdaje certifikat u području javne nabave. Specijalistički program sastoji se od pisanog ispita i programa izobrazbe u području javne nabave.
Zakon o javnoj nabavi
Utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koju provode naručitelji ili subjekti u slučajevima određenim zakonom o javnoj nabavi , u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.
Zakon o javnoj nabavi možete pronaći na linku Javna nabava zakon.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi utvrđuje:
• sadržaj,
• način izrade i postupanje s dokumentacijom o nabavi,
• sadržaj, način izrade, dostava i postupak zaprimanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje,
• postupak otvaranja ponuda, sadržaj, način izrade i dostave zapisnika o otvaranju ponuda,
• zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni zahtjeva za sudjelovanje,
• zapisnika o vođenju pregovora i zapisnika o vođenju dijaloga i druga bitna pitanja u vezi s dokumentacijom o nabavi ponudom, zahtjevom za sudjelovanje, otvaranjem ponuda i zapisnicima u postupcima javne nabave.

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

možete pronaći na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_65_1534.html

Zanimaju vas jednostavne nabave, nabava male vrijednosti ili nabava velike vrijednosti, htjeli biste više informacija ili pokrenuti postupak, kontaktirajte nas za savjetovanje i vođenje javne nabave.

x

Pošalji upit