HZZ Samozapošljavanje 2023

Poslovni plan za samozapošljavanje-hzz samozapošljavanje 2023

Jedna od mjera podrške nezaposlenim osobama je hzz samozapošljavanje 2023 dodjela financijskih sredstava za pokrivanje troškova osnivanja i pokretanja poslovnog subjekta u oblicima kao što su obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost ili ustanova. Ova mjera ima za cilj pružiti financijsku podršku nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao.

Mjera će trajati 24 mjeseca, a ciljana skupina su nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ovom mjerom se želi potaknuti poduzetništvo među nezaposlenim osobama te im pružiti priliku za stvaranje vlastitog izvora prihoda i zapošljavanje drugih ljudi.

Iznos poticaja za samozapošljavanje i prihvatljive djelatnosti

Visina subvencije za samozapošljavanje ovisi o budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, koja mora biti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Postoje tri skupine korisnika kojima se može dodijeliti potpora za samozapošljavanje. Prva skupina može ostvariti potporu do 15.000,00 EUR za registraciju i obavljanje djelatnosti u područjima prerađivačke industrije i građevinarstva. Druga skupina korisnika može ostvariti potporu do 10.000,00 EUR za registraciju i obavljanje djelatnosti u prerađivačkoj industriji te informacijsko-komunikacijskom sektoru. Treća skupina korisnika može ostvariti potporu do 7.000,00 EUR za registraciju djelatnosti u područjima opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, trgovine, prijevoza, uslužnih djelatnosti, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, umjetnosti, zabave i rekreacije te ostalim uslužnim djelatnostima.

U iznimnim slučajevima, podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije mogu ostvariti potporu do 15.000,00 EUR bez obzira na registriranu djelatnost.

Potpora koja se dodjeljuje ne predstavlja fiksni iznos, već će se konačna visina subvencije temeljiti na procjeni opravdanosti početnog ulaganja, a sukladno poslovnom planu i troškovniku koji je sastavni dio istog.

Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora

Postoje određene djelatnosti koje nisu prihvatljive za potporu za samozapošljavanje, a to su djelatnosti koje spadaju u sljedeća područja razvrstana u sustav NKD-a, a smatraju se nepodobnima za financiranje:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)

(B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci: 05-09)

(G) Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 „Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica“ – odnosi se na zastupanje u prodaji raznih proizvoda kao što su prodaja od vrata do vrata, prodaja na temelju provizije ili traženje)

(I) Djelatnosti smještaja i usluživanja hrane (odjeljak 55.)

(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)

(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 “Pravni poslovi”)

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:

77 Djelatnosti iznajmljivanja i leasinga

78 Aktivnosti zapošljavanja

79 Djelatnosti putničkih agencija, turoperatora i ostale usluge rezervacija is njima povezane djelatnosti

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti

Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94.)

Važno je napomenuti da ove djelatnosti nisu prihvatljive za subvenciju te se zahtjevi za potporu koji se odnose na ova područja neće razmatrati. Cilj ove mjere je promicanje samozapošljavanja i poticanje poduzetništva u područjima gdje je ono najpotrebnije. Stoga su prihvatljive aktivnosti pažljivo odabrane kako bi se osiguralo da imaju potencijal za stvaranje održivih poduzeća i doprinos razvoju lokalnog gospodarstva.

Ograničavanjem potpore na određena područja, program se može usredotočiti na pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija, istovremeno osiguravajući da se sredstva učinkovito koriste. Ovaj pristup pomaže osigurati da se subvencija koristi za stvaranje održivih poduzeća koja mogu generirati prihod i otvoriti radna mjesta, što u konačnici može pomoći u smanjenju stopa nezaposlenosti i potaknuti gospodarski rast u regiji.

Prihvatljivi troškovi

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se u fiksnom i promjenjivom iznosu. Fiksni iznos subvencije unaprijed je određen za početne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove punog radnog vremena podnositelja zahtjeva te uobičajene operativne troškove prvih nekoliko mjeseci poslovanja (računovodstvo, najam poslovnog prostora). , obvezne naknade, administrativni troškovi, manji troškovi inventara, troškovi razvoja web stranice, oglašavanje itd.). Fiksni iznos dodijeljene subvencije je 5.000 €.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se subvencija dodjeljuje, a prihvatljivi troškovi mogu se svrstati u četiri kategorije:

Kupnja nove opreme potrebne za obavljanje djelatnosti koja traje, odnosno koristi se dulje od godinu dana (npr. strojevi, alati, informatička oprema i sl.)

Kupnja ili iznajmljivanje licenciranih IT programa

Nabavka novih prijevoznih sredstava (potrebnih za obavljanje djelatnosti)*

Kupnja franšiza

Troškovi PDV-a iskazani na fakturama, kao i ostali troškovi koji nisu na popisu opravdanih troškova, nisu prihvatljivi za financiranje kroz varijabilne iznose subvencije. Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisivanja ugovora o subvencioniranju nisu prihvatljive.

Gore spomenuti prihvatljivi troškovi moraju:

Biti neophodan za obavljanje aktivnosti navedenih u poslovnom planu

Odgovaraju realnim tržišnim cijenama

Biti evidentiran na fakturi poslovnog subjekta u poreznoj ili knjigovodstvenoj dokumentaciji, s originalnim dokumentima koji dokazuju troškove

Zavod za zapošljavanje može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju radi provjere stavki u troškovniku.

Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za kupnju vozila za cestovni prijevoz robe uz najam ili uz naknadu. Dakle, subvencija se može dodijeliti za cestovni prijevoz robe, ali ne i za kupnju gospodarskih vozila.

Bitno je napomenuti da prihvatljivi troškovi moraju biti razumni i potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Subvencija je namijenjena pomoći pojedincima pri pokretanju i razvoju poslovanja te osiguravanju njihove dugoročne održivosti. Zavod će pažljivo pregledati sve prijave i procijeniti jesu li predložene poslovne aktivnosti i povezani troškovi razumni i opravdani.

Osim toga, ključno je osigurati da se subvencije koriste primjereno i transparentno. Zavod za zapošljavanje može provoditi povremene provjere korisnika potpore radi utvrđivanja namjenskog korištenja sredstava. Bilo kakva zlouporaba subvencija ili prijevara može rezultirati opozivom subvencije, a od primatelja se može tražiti da vrati isplaćeni iznos.

Zaključno, program potpora za samozapošljavanje ima za cilj poticanje poduzetništva i smanjenje stope nezaposlenosti u Hrvatskoj. Financijskom potporom za osnivanje i razvoj novih poduzeća program nastoji potaknuti pojedince da ostvare svoje poduzetničke snove i pridonesu rastu lokalnog gospodarstva. Međutim, ključno je osigurati da se subvencije koriste učinkovito i transparentno kako bi se postigli željeni rezultati.

Rok prijave

Natječaj za program potpora za samozapošljavanje bit će otvoren do 30. rujna 2023. godine, odnosno do potpunog iskorištenja dodijeljenih sredstava. Stoga zainteresirani trebaju podnijeti svoje zahtjeve što je prije moguće kako bi povećali svoje šanse za dobivanje subvencije. Trajanje programa daje dovoljno vremena kandidatima koji ispunjavaju uvjete da pripreme i predaju svoje prijave, ali je ključno djelovati brzo kako se ne bi propustio rok.

Način obrade zahtjeva

Po prijavi natječaja za program potpore za samozapošljavanje, Zavod će započeti s obradom pristiglih zahtjeva. Prijave će se pregledati i ocijeniti na temelju kriterija prihvatljivosti navedenih u pozivu za podnošenje prijava. Zavod može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju radi provjere podataka navedenih u prijavi.

Nakon početne procjene, Zavod će pozvati kandidate koji ispunjavaju uvjete na razgovor kako bi razgovarali o njihovim predloženim poslovnim aktivnostima i procijenili izvedivost njihovog poslovnog plana. Intervju je bitan korak u procesu prijave jer daje priliku Zavodu za zapošljavanje da postavlja pitanja i traži pojašnjenja o predloženim poslovnim aktivnostima i povezanim troškovima.

Na temelju podataka iz prijave i razgovora, Zavod će odrediti iznos subvencije koji će se dodijeliti svakom kandidatu koji ispunjava uvjete. Visina subvencije ovisit će o registriranoj djelatnosti i opravdanim troškovima navedenim u poslovnom planu.

Bitno je napomenuti da obrada zahtjeva može trajati nekoliko tjedana ili mjeseci, ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva i složenosti predloženih poslovnih aktivnosti. Stoga kandidati trebaju biti strpljivi i redovito se javljati Zavodu za zapošljavanje kako bi se raspitali o statusu svoje prijave.

Zaključno, Zavod će temeljito pregledati i obraditi sve zahtjeve za program potpore za samozapošljavanje kako bi osigurao da potpore budu dodijeljene osobama koje ispunjavaju uvjete i zaslužuju. Cilj programa je promicanje poduzetništva i stvaranje novih poslovnih prilika, a Zavod za zapošljavanje će predano raditi na ostvarenju tog cilja.

Kako dobiti poticaj za samozapošljavanje

Kako bi ispunili uvjete za program potpore za samozapošljavanje, kandidati moraju predati poslovni plan za samozapošljavanje koji dokazuje održivost njihove predložene poslovne ideje. Program nudi fiksne i varijabilne subvencije za troškove poslovanja, a varijabilni iznos subvencije određuje se na temelju troškova navedenih u popratnom troškovniku podnositelja zahtjeva.

Subvencija će se isplaćivati ​​direktno na račun registrirane tvrtke, a Zavod za zapošljavanje pomno će pratiti namjensko korištenje sredstava subvencije.

Kandidati koji u trenutku podnošenja prijave imaju registrirani poslovni subjekt dulje od 24 mjeseca mogu koristiti program samo ako su podmirili sva dugovanja po osnovu javnih doprinosa, kao što su porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, iz dosadašnjeg poslovanja.

Za podnositelje zahtjeva ključno je osigurati da su njihove predložene poslovne aktivnosti izvedive i realne prije podnošenja prijave. Zavod za zapošljavanje će pregledati sve prijave i ocijeniti ih na temelju kriterija prihvatljivosti i izvedivosti predložene poslovne ideje.

Ukratko, program potpore za samozapošljavanje postavlja jasne kriterije prihvatljivosti kako bi se osiguralo da se subvencije dodjeljuju kandidatima koji to zaslužuju i ispunjavaju uvjete. Cilj programa je promicanje poduzetništva i stvaranje novih poslovnih prilika, a kandidati moraju predati solidan poslovni plan za samozapošljavanje koji pokazuje njihovu sposobnost da uspiju u predloženim poslovnim aktivnostima.

Kako se ocjenjuje poslovni plan za samozapošljavanje

Svaki se zahtjev ocjenjuje na temelju sustava bodova koristeći objektivne kriterije koji su povezani s unaprijed određenim rasponima bodova. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 100, dok je minimalni bodovni prag za pozitivnu ocjenu 65 bodova.

Kriteriji za ocjenu zahtjeva su sljedeći:

Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozapošljavati – do 15 bodova.

Svako radno iskustvo koje je vezano uz buduću djelatnost u kojoj se osoba želi samozaposliti može se uzeti u obzir ako podnositelj zahtjeva može dostaviti pisani dokaz (potvrda o vrsti posla, ugovor o radu ili slobodnjaku, studentski/autorski ugovor) da su su se bavili određenim poslom. Ukoliko se radno iskustvo ne može dokazati, ono se neće uzeti u obzir pri ocjeni zahtjeva. Također, nisu prihvatljive potvrde o volontiranju kod poslodavaca u privatnom sektoru koji su osnovani radi ostvarivanja dobiti, a nisu u skladu sa Zakonom o volontiranju (NN 22/13).

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti mogu biti važni faktori za dodjelu bodova prilikom ocjene zahtjeva za samozapošljavanje. Ova kategorija može donijeti do 15 bodova, a ocjena se temelji na formalnom obrazovanju, stečenoj kvalifikaciji te dokazima dodatnih edukacija koje podnositelj zahtjeva može priložiti. Dokazivanje ulaganja u vlastito znanje i vještine kroz obrazovanje i edukacije može biti ključno za dobivanje većeg broja bodova u ovoj kategoriji.

Bodovi za prvo poduzetničko iskustvo dodjeljuju se samo podnositeljima zahtjeva koji se samozapošljavaju po prvi put, dok oni koji imaju prethodno iskustvo poduzetništva starije od 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva ne dobivaju bodove u ovoj kategoriji. Maksimalan broj bodova za ovu kategoriju je 5.

Pohađanje pripremnih radionica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može donijeti dodatne bodove podnositeljima zahtjeva za samozapošljavanje. Iako nije obvezno, sudjelovanje na tim aktivnostima može biti korisno za prikupljanje informacija o samozapošljavanju. Osobe koje sudjeluju na ovim radionicama mogu ostvariti do 5 bodova u ocjeni svog zahtjeva, ako podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati da je sudjelovao na radionicama u godini podnošenja zahtjeva.

Popunjenost poslovnog plana i priloženih ponuda/predračuna sa troškovnikom može biti važan čimbenik u ocjenjivanju zahtjeva za samozapošljavanje, jer ukazuje na potencijal podnositelja zahtjeva da shvati i planira poslovanje budućeg poduzeća. Uz to, priložene ponude/predračuni za kupnju strojeva, opreme, tehnologije, edukacija i slično, mogu pokazati da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni poduzetnici istražili tržište i prilagodili svoje planove tržišnim ponudama. Do 15 bodova može biti dodijeljeno za ovaj kriterij, a važno je napomenuti da se poslovni plan koristi kao dokument za donošenje odluke o odobrenju potpore.

Bodovi će biti dodijeljeni prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (JLS) u kojoj će se registrirati sjedište budućeg poslovnog subjekta. Sukladno Odluci o razvrstavanju JLS prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017), više bodova bit će dodijeljeno zahtjevima u kojima je navedeno da će sjedište poslovnog subjekta biti registrirano u JLS koja spada u skupine od I. do VI.

Ocjenjuje se kvaliteta procjene prihoda i troškova u poslovnom planu, što predstavlja važan pokazatelj uspješnosti poduzetničkog projekta u fazi razrade ideje. Zahtjevi s realističnom i preciznom procjenom prihoda i troškova mogu dobiti više bodova, dok će nepouzdane ili nerealne procjene imati negativan utjecaj na ocjenu. Kako se potpora dodjeljuje za dvije godine poslovanja, očekuje se da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik napravi procjenu svojih prihoda i rashoda za taj razdoblje.

Zahtjevima koji imaju jasno definirane prednosti i nedostatke te koji su održivi i konkurentni na tržištu dodjeljuje se do 10 bodova. Pod “održivošću” se podrazumijeva da je poslovni plan detaljno razrađen, a podnositelj zahtjeva ima viziju razvoja poslovanja. “Konkurentnost” se odnosi na procjenu kvalitete i cijene proizvoda ili usluga, kao i način na koji se podnositelj zahtjeva predstavlja tržištu. Također, važno je je li podnositelj zahtjeva planirao dodatna ulaganja ili ima druge izvore financiranja. Ocjena se temelji na procjeni savjetnika u pogledu kvalitete poslovnog plana i osobnih karakteristika podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika, uključujući prethodno poduzetničko iskustvo, radno iskustvo i obrazovanje.

Pri ocjenjivanju zahtjeva za samozapošljavanje dodjeljuje se do 5 bodova za “inovativnost” projekta. Ovaj kriterij podrazumijeva pokretanje nove vrste poslovanja koja još nije dovoljno zastupljena na određenom području ili obavljanje postojećih djelatnosti na nov i inovativan način putem uvođenja novih proizvoda ili tehnoloških procesa.

Kriterij “ulaganje u aktivnosti koje nedostaju” daje do 5 bodova.

Pojam nedostajuće djelatnosti odnosi se na nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti na pojedinom lokalnom tržištu. Za dobivanje podataka za ovaj kriterij područni uredi i centri za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu koristiti preporuke za upisnu politiku strukovnih škola.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će redovito organizirati radionice za samozapošljavanje i/ili pružati individualno savjetovanje za zainteresirane osobe. Sve relevantne informacije o ovim aktivnostima bit će dostupne na službenoj web stranici Zavoda www.mjere.hr

Koje su obveze korisnika poticaja za samozapošljavanje?

Korisnici potpore imaju određene obveze koje moraju ispuniti kako bi zadržali potporu. Prije svega, moraju održati poslovanje and zaposlenost u poslovnom subjektu za koji su dobili potporu tijekom 24 mjeseca. Također, moraju namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku te dokazati da su sredstva namjenski utrošena u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.

Korisnici potpore također moraju ostvariti ukupni promet odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Ovo se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima.

U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, korisnik potpore mora označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice, na svoj trošak. Sva vozila i sufinancirana oprema vrijednosti od 1.500,00 EUR (s uključenim PDV-om) i više trebaju biti propisno označena. Označavanje mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo Zavoda i logo s oznakama Europske unije s natpisom “Sufinancira Europska unija“. Informacijska ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.

U slučaju nepoštivanja obveza, korisnik potpore mora vratiti dio sredstava za koji nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku, uvećano za zakonsku zateznu kamatu. Ako korisnik prestane obavljati djelatnost poslovnog subjekta i odjavi se kao zaposleni iz HZMO baze prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili se prijavi kao zaposleni na nepuno radno vrijeme, mora vratiti isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Ako primatelj bespovratnih sredstava ne ispuni gore navedene obveze, morati će:

Vratiti dio potpore za koji nisu dostavljeni dokazi o namjenskom korištenju ili ako dokazi nisu prihvatljivi ili ako su troškovi nastali ili plaćeni izvan propisanog roka, uvećan za zakonske zatezne kamate.

U slučaju prestanka poslovanja poslovnog subjekta i odjave primatelja potpore kao zaposlenika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) prije isteka roka od 24 mjeseca ili prijave primatelja potpore kao zaposlenika na nepuno radno vrijeme, primatelj potpore dužan je vratiti isplaćene iznose uvećane za zakonske zatezne kamate kako slijedi:

Ako je do kršenja obveza došlo tijekom prvih 12 mjeseci, vraća se cjelokupni iznos isplaćene potpore.

Ako je do kršenja obveza došlo tijekom drugog 12-mjesečnog razdoblja, primatelj bespovratnih sredstava dužan je vratiti ukupni iznos varijabilnog dijela bespovratnih sredstava i 50% fiksnog iznosa isplaćenih bespovratnih sredstava.

Radi utvrđivanja valjanosti zahtjeva za potporu, ako valjanost nije vidljiva iz dostavljene dokumentacije, Hrvatski zavod za zapošljavanje može od podnositelja zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Hrvatski zavod za zapošljavanje zadržava pravo naknadnog pregleda i revizije zahtjeva i prateće dokumentacije, isplate sredstava i radnji poduzetih temeljem provedene revizije.

Isplata potpore za samozapošljavanje

Sredstva će biti uplaćena na račun poslovnog subjekta u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uz uvjet da prijavitelj priloži instrumente osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) i nadležni registar ili tijelo (npr. sudski registar, Obrtnička komora, nadležno ministarstvo) izdaje potvrdu o registraciji poslovnog subjekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuju Zavod za zapošljavanje, poslovni subjekt i prijavitelj kao jamac za ispunjavanje obveza iz ugovora.

Tko ne može ostvariti poticaj za samozapošljavanje?

Osobe koje ne mogu ostvariti potporu za samozapošljavanje su one čiji su privatni računi blokirani ili imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje te su pokrenuli jednostavni postupak stečaja potrošača. Također, ne mogu ostvariti potporu osobe koje su u posljednjih 24 mjeseca bili nositelji samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici obrta, vlasnici/osnivači trgovačkih društava, osnivači/vlasnici/nositelji/direktori/ravnatelji ili druge odgovorne osobe u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, te osobe koje su obavljale domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu. Također, ne mogu ostvariti potporu osobe kojima je prethodni radni odnos u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu osobno uvjetovanim otkazom, a nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele također ne mogu ostvariti ovu potporu. Konačno, podnositelji zahtjeva koji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt također ne mogu ostvariti potporu.

Prijava na poticaj za samozapošljavanje

Za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje nezaposlene osobe moraju podnijeti zahtjev putem internet portala www.mjere.hr. Prije podnošenja zahtjeva fizičke osobe moraju se registrirati putem sustava NIAS e-Građani.

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

business plan s proračunom po stavkama i opisom vrste poslovanja koje će se osnovati ili registrirati.

Potvrda o blokadi računa i nepodmirenih naloga (Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje) za osobni račun podnositelja izdana najkasnije 7 dana ranije (izdaje FINA na zahtjev i bez naknade).

Za osobe koje su prethodno vodile registrirani obrt, tvrtku ili samostalnu djelatnost:

Potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da podnositelj zahtjeva ima obveze plaćanja poreza i doprinosa da nema nepodmirenih dugovanja ili da su postojeća dugovanja riješena Upravnim sporazumom s Poreznom upravom

HZZ samozapošljavanje 2023

Razmišljate li o pokretanju vlastitog posla? Imate inovativnu ideju koju želite pretvoriti u uspješno poduzeće? Ključ uspjeha u samozapošljavanju je solidan poslovni plan za samozapošljavanje. Bez sveobuhvatnog i učinkovitog plana, možda će vam biti teško osigurati financiranje, privući kupce i pobijediti konkurenciju. Tu mi nastupamo.

Mi smo konzultanti koji su specijalizirani za izradu poslovnih planova za samozapošljavanje. Naši prilagođeni planovi osmišljeni su kako bi vam pomogli da uspijete u svom pothvatu. Shvaćamo da je svaki posao jedinstven, zbog čega izdvajamo vrijeme kako bismo razumjeli vašu viziju, ciljeve i ciljno tržište. Naši pisci raditi će s vama na stvaranju plana koji nije samo detaljan i profesionalan, već i privlačan i uvjerljiv.

Uz našu pomoć možete biti sigurni da ćete imati poslovni plan koji vas izdvaja od konkurencije. Pomoći ćemo vam da identificirate svoje snage, slabosti, prilike and prijetnje i razvijete strategije kako biste ih iskoristili. Naš će tim također pružiti smjernice o financijskim projekcijama, marketinškim planovima i upravljanju rizicima.

Razumijemo da pokretanje posla može biti neodoljivo, zbog čega umanjujemo stres prilikom izrade poslovnog plana. Naš je postupak jednostavan i bez muke. Sve što trebate učiniti je dati nam svoje podatke i poslovnu ideju, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Naši stručni pisci izraditi će visokokvalitetni poslovni plan koji će vam pomoći da postignete svoje ciljeve i uspijete u svom pothvatu.

Ne dopustite da vas nedostatak planiranja spriječi u ostvarenju vaših snova o samozapošljavanju. Dopustite nam da vam pomognemo izraditi čvrst i učinkovit poslovni plan koji će vas pripremiti za uspjeh. Kontaktirajte nas još danas kako biste krenuli i učinili prvi korak prema pretvaranju svog sna u stvarnost.

Related Posts

x

send a request